Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: ?roda 1 kwietnia 2020 r.
Strona G?ówna

Statut UWM

Rozdzia? 7

Przepisy porz?dkowe dotycz?ce zgromadze?


§ 65

 1. Pracownicy Uniwersytetu i studenci maj? prawo organizowania zgromadze? na terenie Uniwersytetu.
 2. O zamiarze zorganizowania zgromadzenia organizatorzy powiadamiaj? rektora co najmniej 24 godziny przed rozpocz?ciem zgromadzenia.
      W sytuacjach uzasadnionych nag?o?ci? sprawy rektor mo?e przyj??      powiadomienie z?o?one w krótszym terminie.
   Na zorganizowanie zgromadzenia w lokalu Uniwersytetu niezb?dna jest     zgoda rektora.
 3. Organizatorzy podaj? w zawiadomieniu:
   1) nazw? organizacji zwo?uj?cej zgromadzenie lub imiona i nazwiska, wraz z adresem, grupy osób organizuj?cej zgromadzenie,
   2) miejsce, dat? i godzin? zgromadzenia,
   3) cel i porz?dek zgromadzenia.
 4. Zgromadzenie powinno mie? przewodnicz?cego, który otwiera zgromadzenie, kieruje jego przebiegiem oraz zamyka zgromadzenie.
 5. Przewodnicz?cym jest organizator zgromadzenia, chyba ?e powierzy on swoje obowi?zki innej osobie albo uczestnicy zgromadzenia wybior? innego przewodnicz?cego.
 6. Przewodnicz?cy odpowiada za zgodny z przepisami prawa przebieg zgromadzenia.
 7. Je?eli uczestnicy zgromadzenia nie podporz?dkuj? si? zarz?dzeniom przewodnicz?cego lub przebieg zgromadzenia nie jest zgodny z przepisami o zgromadzeniach, albo narusza przepisy ustaw karnych, przewodnicz?cy rozwi?zuje zgromadzenie.
 8. Z chwil? rozwi?zania lub zamkni?cia zgromadzenia jego uczestnicy s? obowi?zani niezw?ocznie opu?ci? miejsce, w którym odbywa?o si? zgromadzenie.

Ta strona by?a odwiedzana 555 razy (w tym z UWM 30 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2003-06-30
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: 213.184.0.182

© 2020 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa